Yönetmelik İle İlgili Duyurular

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 16 Haziran 2013 tarih ve 28679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.-17.6.2013

MADDE 1  11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladıkları halde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen veya DC ve daha düşük not alan öğrenciler için yarıyıl/yıl sonu sınavını takiben yapılan sınavdır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu notu yerine geçer. Öğrenci devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu derslerden bütünleme sınavına giremez. Seminer, staj, uygulama, klinik, atölye, laboratuvar çalışması ve diğer inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri etkinliklerden bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı, ilgili bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18  (1) Öğrenciler FD ve FF notu aldıkları dersler dışındaki derslerden başarılı sayılır.”

MADDE 3  Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.


Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği 11.09.2012 tarih ve 28408 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.-11.9.2012