Öğrenci Affı İle İlgili Duyurular

Öğrenci Affı.-27.7.2012

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA 6353 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ 63. MADDE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

 
Geçici 63. madde ile 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren geçici 58’inci madeden (af kanunu) Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle yararlanamayanlar aşağıdaki ilkelere göre başvuru yapmaları gerekmektedir. 
 

1) 25 Şubat 2011 tarihinden önce, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları hâlinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, eğitim – öğretimlerine başlayabilirler.” 
2) 2012 – 2013 eğitim – öğretim yılında eğitim öğretime başlamak isteyenlerin en geç 31 Ağustos 2012 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. 
3) Bu Kanunda yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranların işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanının sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarında da uygun görülmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.
4) Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki kontenjan sınırlaması olan eşdeğer bölümlere, kontenjan sınırlaması olmayan diploma programlarında ise istedikleri bölümlere yatay geçiş yapabilirler. 
5) Kayıt yaptıran öğrenciler yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre öğrenime devam ederler.
6)Öğrenciler hakkındaki her türlü kararı, yürürlükteki bu kanun çerçevesinde ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulları alır. 
 

İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler
1) Başvuru Dilekçesi. (Başvuru dilekçesi için tıklayınız)
2) Lise Diploması.
3) Terör suçundan ceza almadığına ilişkin savcılık belgesi.
4) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 

Üniversiteye Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayanlardan İstenecek Belgeler.

2) ÖSYM sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
3) Lise veya Dengi Okul Diploması (Diplomanın aslı, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları kurumdan alacakları “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”)’nin aslı.
4) Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracaklar MYO diploması ve transkriptinin aslı.
5) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet  4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. 
 

2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 58. ve 63. maddeler.

Konu İle ilgili Yüksek Öğretim Kurulunun 27.07.2012 Tarihli Yazısı.